اسپلیتر های فیبر نوری LGX یا خشابی

اسپلیتر فیبر نوری
اسپلیتر های فیبر نوری  LGX یا خشابی

                 اسپلیترهای فیبر نوری LGX یا خشابی که به آنها  Plug in و modular هم گفته می شوند.

، در واقع برعکس همه نوع اسپلیترها که کانکتور نری دارند.

، همان اسپلیتر معمولی داخل باکسی تعبیه شده که خروجی اسپلیترها آداپتور می باشد.

این نوع اسپلیتر هم به دلیل حفاظتی که از آن انجام می شود ؛.

و هم به دلیل عدم نیاز به فرم دهی کابلهای فیبر نوری برای استفاده در FAT  ها بسیار مناسب می باشد .

کار کردن با این اسپلیتر ها نیز بسیار راحت است.

اسپلیترهای LGX معمولا تا ظرفیت 2:32 می باشند .

، چنانچه هر ظرفیتی مورد نیاز باشد می توان از ترکیبهای 1:2 تا 1:32 آنها را درون FAT ها یا ODC ها ایجاد نمود.

همه ظرفیتهای این نوع اسپلیتر با کیفیت بسیار عالی در شرکت بهبود ارتباط چهلستون موجود می باشد.

اسپلیتر های فیبر نوری  LGX یا خشابی           

  اسپلیترهای فیبر نوری LGX یا خشابی که به آنها  Plug in و modular هم گفته می شوند.

، در واقع برعکس همه نوع اسپلیترها که کانکتور نری دارند.

، همان اسپلیتر معمولی داخل باکسی تعبیه شده که خروجی اسپلیترها آداپتور می باشد.

این نوع اسپلیتر هم به دلیل حفاظتی که از آن انجام می شود ؛.

و هم به دلیل عدم نیاز به فرم دهی کابلهای فیبر نوری برای استفاده در FAT  ها بسیار مناسب می باشد .

کار کردن با این اسپلیتر ها نیز بسیار راحت است.

اسپلیترهای LGX معمولا تا ظرفیت 2:32 می باشند .

، چنانچه هر ظرفیتی مورد نیاز باشد می توان از ترکیبهای 1:2 تا 1:32 آنها را درون FAT ها یا ODC ها ایجاد نمود.

همه ظرفیتهای این نوع اسپلیتر با کیفیت بسیار عالی در شرکت بهبود ارتباط چهلستون موجود می باشد.