محاسبه افت مسیر داخل ساختمان

محاسبه افت مسیر داخل ساختمان

محاسبه افت مسیر داخل ساختمان محــل ورود فیبــر مخــابرات بــه ســاختمان و نقطــه تحویــل بــه مشــترك از ســوي مخابرات است.

محاسبه افت مسیر داخل ساختمان

در مورد پلان برش عمودي 3 حالت زیر متصور است: 

1- فیبرنوري داخل مجتمع به صورتdirect drop  ازالم ان منصوبه در نقطه BEP تا هر طبقه و واح دمربوطـه طراح ی مـیشود.

در اینصـورت مسیر کابـله ا ب ه طـور واضح و بـا برچسب زیـر روي نقشه مشخص گردد:

 

α×β F.O. / [cable length]/cable type/Standard number (*)

 

α×β تعداد core کابل است.

به عنوان مثال کابل 12 تار نوري به صورت 6×2 ثبت می شود. 

[cable length]: طول کابل بر حسب متر با یک رقم اعشار، به عنوان مثال 3,25. 

cable type: نوع کابل مورد استفاده به عنوان مثال کابل هوایی مهاردار( SS)،.

کابل ADSS، کابل Riser و …  

Standard number: استاندارد.

ITU کابل بر اس اس برچس بحکش ده روي کابل، به عنوان مثال 652G.

  .G.657 یا

 

 محاسبه افت مسیر داخل ساختمان

در نقطه انتهـایی drop cable، محل قرار گرفتن.

OTO به همـراه شماره اختصاص یافته به روشنی مشخص باشد.

(این مکان، در پلان افقی طبقات نیز مجدداً شاخص خواهد شد.) 

 

2-     فیبر نوري داخل مجتمع با دو مقطع طراحی شده است، این دو مقطع عبارتند از:

الــف- از المــان منصــوبه درBEP  (کــه ممکــن اســت.

OTB ،ODC  و یــا CB بســته بــه تعــداد واحــد و شــرایط مجتمـع باشد) .

تا هر طبقه فیبرنـوري با عنوان کابل توزیع داخلی.

(  Inside Plant DistributionCable) که مسیر آن به طور واضح و با برچسب (*) نقشه مشخص شده است. 

در نقطـه انته ایی کاب ل توزیع در طبقه.

محل قرار گرفتن الم ان طراح یشده به  هم راه شماره اختصاص یافته .

به روشنی مشخص باشد (این مکان، در پلان افقی طبقات نیز مجدداً شاخص خواهد شد.) 

ب- از المـان طراحی شده در طبقـه ت امحل طراحی شـده ب  راي OTO ب راي هـر مش ترك، کاب لdrop  طراح ی شده که تنها در پلان افقی بایستی مشخص گردد و در پلان عمودي نیازي به آن نیست. 

 

3-     مجتمع هاي ویلایی تک واحدي، که نیازي به پلان عمودي ندارند.

 

 محاسبه افت مسیر داخل ساختمان