ماژول های فیبر نوری (تعریفSFP)

SFP و SFP+مقایسه

SFP+
 • از نظر قیمت +SFP,خیلی گران قیمت تر ازSFP میباشد.
 • استاندارد +SFP بر مبنای استانداردSFF-8931 میباشد.
SFP
 • SFPاز پهنای باند انتقال ۱۰G پشتیبانی نمیکند و این بدین معنی است که نمیتوانند در شبکه های یکسان استفاده شوند.
 • SFP ارزان تر از SFP+ میباشد
 • از نظر استاندارد, SFP بر مبنایIEEE8023وSFF-8972 میباشد.

مقایسه XFP و SPF+

SFP+
XFP
 • هر دو آنها ماژول های فیبر نوری ۱۰G هستنند و میتوانند با دیگر ماژول های ۱۰G ارتباط داشته باشنند.
 • اندازه+SFP کوچکتر ازXFP,بنابراین بعضی از عملکردها را به ما در مورد انتقال می دهد از آن جمله عملکرد مدولاسیون سیگنال,MAC,CDR,EDC
 • +SFP بر مبنای پروتکل IEEE802وSFF-8938931وSFF-8932منطبق است.
 • SFPT برای استفاده میان راه و کاربرد معمولی طراحی شده است.
 • XFP بر مبنای استاندارد XFP MAS بنا شده است.
  • +SFP نسبت به X2وXFP یک سایز کوچک تری دارد.
  • میتواند با هر نوعXFP,X2,XENPAKبه صورت مستقیم کار کند.
  • هزینه +SFP نسب به XFP وX2 وXENPAK پایین تر است.

  • توسعه ماژول های ۱۰G از ۳۰۰PIN-XENPAK-X2-XFP شروع شد.
  • نهایتا به سایز SFP هایی رسید که قابلیت انتقال سیگنالهای ۱۰G را داشتنند و SFPT نامیده شدنند.